POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del propietari del web:

RAÓ SOCIAL: FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY
CIF: G62207899
DOMINI: WWW.FCJUVANTENY.ORG
ADREÇA POSTAL: CARRER DE LA GRANJA, 25, 08291 RIPOLLET, (BARCELONA)
ADREÇA ELECTRÒNICA: INFO@FCJUVANTENY.ORG
TELÈFONS: 932186864
Nº REGISTRE / DADES ADICIONALS: INSCRITA EN DATA 29/03/2000, AMB EL NÚMERO 1390, COM A FUNDACIÓ SUBJECTA A LA LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament del qual és titular FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY, amb CIF G62207899 i domicili social situat a CARRER DE LA GRANJA, 25, 08291 RIPOLLET, (BARCELONA), i que tot seguit s’enumeren les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

TRACTAMENTS EFECTUATS

Gestió Formulari web:
Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat.
Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, adreça IP

Accions comercials formulari web:
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’atendre les seves consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat Base legitimadora: el consentiment de l’interessat.
Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica.
Cessions: cap.
Transferències internacionals: no es preveuen.
Elaboració de perfils: no es preveu.

Gestió usuaris web:
Finalitat: captació, registre i tractament de dades dels usuaris
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Instal·lació de
cookies:
Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat cláusulas · servicio compliance
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, adreça IP

Drets dels interessats
FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

▪ Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en tal cas, les concretes dades personals tractats i la informació legal del tractament (finalitats,
base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.)..

▪ Dret de rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. En relació a la pàgina web, només podrà satisfer-se en relació a aquella
informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

▪ Dret a la limitació del tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament en determinats suposats.

▪ Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació,
formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).

▪ Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

▪ Dret d’oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del lloc web quan el
tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.

▪ Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar.

▪ Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-ho, en qualsevol moment i de manera gratuïta. Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:

• Cal presentar un escrit a l’adreça postal CARRER DE LA GRANJA, 25, 08291 RIPOLLET, (BARCELONA) (a l’atenció de FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY), o bé enviar-lo per correu electrònic a INFO@FCJUVANTENY.ORG

• L’escrit tramès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici dels drets ha de complir els requisits legals següents:

o Nom i cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o de qualsevol altre document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també s’haurà d’identificar pel mateix mitjà la persona que representi l’interessat, així com aportar el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI es pot substituir, sempre que s’acrediti la identitat, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

o Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, es facilitarà a l’interessat tota la informació de què es disposi amb les seves dades de caràcter personal. Si l’interessat sol·licita informació d’un fitxer en concret, només se li proporcionarà la informació d’aquest cláusulas · servicio compliance
fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, no se li facilitarà en cap cas. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de la manera de fer-ho i de l’adreça a la qual ha d’enviar la sol·licitud. Mai no se li proporcionarà informació per telèfon.

o Domicili a efectes de notificacions.

o Data i signatura del sol·licitant.

o Documents acreditatius de la petició que formula.

o L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableixen la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY informa els usuaris que ha creat un perfil a la/les xarxa/es social/s Facebook, Instagram, amb la finalitat principal de donar publicitat als seus productes i serveis.

Dades de FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY:
• CIF: G62207899
ADREÇA POSTAL: CARRER DE LA GRANJA, 25, 08291 RIPOLLET, (BARCELONA)
ADREÇA ELECTRÒNICA: INFO@FCJUVANTENY.ORG

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY, mostrant així interès en la informació que aquesta doni a conèixer a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, l’usuari ens atorga el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY tracta i té accés a la informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen a dins de la mateixa xarxa social i no s’incorporen a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats
Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, dels quals disposeu i que podeu exercir davant de FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY, d’acord amb el RGPD, cal que tingueu en compte els matisos següents:

Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.

Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de
caràcter personal de l’usuari.

Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en origen pel responsable del tractament.

Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de
conservar-les, dintre del termini i en la forma escaients.

Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.

Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.

FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENYporta a terme les actuacions següents:

• Accés a la informació pública del perfil.
• Publicació al perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY.
cláusulas · servicio compliance
• Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
• Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publiquin al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per fer-ho, cal que accedeixi a la seva configuració de privacitat.

Publicacions
Un cop s’hagi unit a la pàgina de FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY, l’usuari podrà publicarhi comentaris, enllaços, imatges o fotografies i qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que admeti la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests materials, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual corresponents o disposar del consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, sigui del tipus que sigui (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.), que atempti o pugui atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum i/o que infringeixi, violi o vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY es reserva el dret de retirar immediatament el contingut i de sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY no es fa responsable dels continguts que lliurement publiqui l’usuari.

L’usuari ha de tenir present que els altres usuaris tindran coneixement de les seves publicacions, per la qual cosa ell mateix és el responsable principal de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY es reserva el dret d’organitzar concursos i promocions, en els quals podran participar tots els usuaris units a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d’aquestes accions, quan per dur-les a terme s’utilitzi la plataforma de la xarxa social, es publicaran a la mateixa xarxa, complint sempre els requisits establerts en la LSSI-CE i en qualsevol altra norma que hi sigui aplicable. La xarxa social no patrocina, avala ni administra de cap manera cap de les nostres promocions ni hi està associada.

Publicitat

FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY fa servir la xarxa social per donar publicitat als seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les dades de contacte de l’usuari per dur a terme accions directes de prospecció comercial, ho farà sempre d’acord amb les exigències legals del RGPD i de la LSSICE. No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Tot seguit facilitem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:

• Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/